GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot

De Caert van Gilde Sint Sebastiaan Oirschot uit 2003 (3)

VERGADERINGEN Artikel 14 1. Het gildenjaar loopt van de tweede dinsdag van maart tot en met de maandag voor de tweede dinsdag van maart daaropvolgende. 2.   Op de tweede dinsdag van maart zullen het jaarverslag over het voorafgaande kalenderjaar, het financieel overzicht van het voorafgaande kalenderjaar en de begroting voor het lopende kalenderjaar worden voorgelezen en ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. De procedure zal in het reglement worden uitgewerkt. 3.   Het gilde kent meerdere verplichte overheids- en ledenvergaderingen, zoals in het reglement geregeld. 4.   Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden indien:       a.   de hoofdman danwel de meerderheid van de overheid zulks nodig oordeelt;       b.   de koning zulks nodig oordeelt;       c.   de keizer zulks nodig oordeelt;       d.   een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der       stemmen in een algemene ledenvergadering waarin alle leden aanwezig zijn, schriftelijk       hun verlangen daartoe te kennen hebben gegeven aan de overheid.      e.   Na ontvangst van een verzoek als hiervoor onder letter d is vermeld, is de overheid       verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering binnen een termijn van       niet langer dan vier weken, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder       niet begrepen. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen, nadat dit       door de overheid werd ontvangen, geen gevolg werd gegeven, zullen de verzoekers zelf       bevoegd zijn tot die bijeenroeping over te gaan. VERKIEZINGEN EN STEMMINGEN Artikel 15 1.   Op de jaarvergadering zullen volgens een door de rentmeester bij te houden rooster verkiezingen plaats vinden van respectievelijk hoofdman, archivaris en twee koningsdekens het ene jaar, en rentmeester en twee hoofdmandekens het volgende jaar. 2.   Kandidaten voor de in lid 1 genoemde overheidsfuncties moeten twee jaren als gildenbroeder zijn ingeschreven. 3.   Alle stemmingen, indien in deze Caert en/of het reglement niet anders bepaald, zullen geschieden bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. 4.   Iedere gildenbroeder brengt slechts een stem uit. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan en blanco stemmen zijn ongeldig. 5.   Over personen en persoonlijke zaken moet worden gestemd met gesloten briefjes. Over zakelijke aangelegenheden mag schriftelijk worden gestemd. 6.   Bij het staken van de stemmen beslist de koning. INKOMSTEN Artikel 16 1.   Het Sint Sebastiaan Gilde kent tot instandhouding van het gilde de navolgende inkomsten:       a.   inkomsten door de leden te voldoen;       b.   inkomsten uit goederen;       c.   inkomsten uit bijzondere baten, donaties en legaten;       d.   inkomsten uit activiteiten. 2.   De inkomsten door de leden te voldoen bestaan uit:       a.   contributies;        b.   boeten;        c.   inleggeld bij intrede van de gildenbroeder;        d.   bijdragen als bedoeld in artikel 17 lid 4.  3.   De inkomsten uit vermogensrechten bestaan onder meer uit renten van uitgezet kapitaal.  4.   De inkomsten met betrekking tot onroerende zaken komen voort uit huur of pacht van de gildentuin, de opbrengsten van producten uit de gildentuin.  5.   De inkomsten uit activiteiten komen voort uit de door het gilde georganiseerde evenementen.  6.   Alle leden zijn verplicht op Sint Sebastiaansdag alle achterstallige contributies, boeten en bijdragen te voldoen.  7.   Op de jaarvergadering zal de hoofdman de kascommissie installeren en deze verzoeken de boeken te controleren. De rentmeester is verplicht alle door de kascommissie noodzakelijk geachte inlichtingen te verschaffen. Voorts is de rentmeester verplicht de boeken en bankbescheiden te verschaffen aan genoemde commissie. DE GILDEGEBRUIKEN Artikel 17 1.   Vol Ornaat       a.   Vol ornaat is de van ouds voorgeschreven kleding voor het Sint Sebastiaansgilde, welke is       beschreven in het reglement.       b.   Vol ornaat is verplicht te worden gedragen:                   -    op Sint Sebastiaansdag;                   -    bij het Koning- en Prijsschieten;                   -    op de verplichte gildefeesten van het Kwartier van Oirschot en het vrij Gildefeest;                   -    bij de uitvaart van een gildebroeder;                   -    en vervolgens als het als zodanig op de convocatie verzocht wordt. 2.   Opstellen gildestoet :      a.   Bij het uittrekken van het gilde in gildenstoet wordt de formatie aangehouden zoals in het       reglement is bepaald.       b.   Alleen indien niet alle gildenbroeders aanwezig zijn, zal op advies en gezag van hoofdman       en hoofdmandekens in deze opstelling wijziging kunnen worden aangebracht. 3.   Viering Sint Sebastiaansdag, Vierdag of Teerdag :      a.   Op de ledenvergadering voorafgaande aan Sint Sebastiaansdag zal een commissie uit de       overheid en leden worden benoemd, die de regeling en organisatie van deze dag op zich       neemt.       b.   De commissie zal bij de samenstelling van het programma van deze Vierdag de navolgende       traditionele hoogtepunten in acht nemen, te weten:                   -    samenkomst in de gildekamer voor het tekenen van de presentielijst:                   -    Heilige Mis;                   -    ontbijt met zult en buikspek;                   -    feestelijke middagvergadering                   -    erwtensoep;                   -    rondgang. In het reglement wordt de inhoud van de rondgang nader uitgewerkt. 4.   Zo ze verschijnen of niet, alle gildenbroeders zullen volgens traditie verplicht zijn mede te voldoen alle kosten die door de aanwezigen gemaakt worden, tijdens de dagen zoals beschreven onder 3 en onder artikel 18 lid 1. 5. De gildenfeesten a.   Het Sint Sebastiaansgilde verplicht zich aanwezig te zijn op het gildenfeest van de Kring       van het Kwartier van Oirschot en bezoekt eveneens verplicht een gildenfeest op voorstel       van de overheid, door de ledenvergadering bepaald.       b.   Iedere gildenbroeder is op straffe van een boete, verplicht het Kring Gildefeest van het       Kwartier van Oirschot en een gildefeest, door de ledenvergadering vastgesteld, bij te       wonen.       c.   Bij viering van een Landjuweel of gildenfeesten worden strikt alle reglementen en       voorschriften nagekomen, zoals de organiserende gilden die hebben voorgeschreven.       d.   De daartoe staande reiskosten worden door de rentmeester geadministreerd en zullen       hoofdelijk over alle gildenleden, al of niet aanwezig, worden aangeslagen.       e.   De kosten van inschrijving op korps en viertal schieten worden uit de gildenkas voldaan. 6.   Trouwbier        Indien een gildenbroeder in het huwelijk treedt is hij verplicht binnen het jaar het gilde te onthalen op bier. Trouwt hij voor de tweede maal dan dubbel bier.  7.   Gebruiken bij overlijden        a.   Komt een gildenbroeder te overlijden dan zal de overheid de nabestaanden condoleren en       zich met de familie beraden de overledene met gildeneer te doen begraven.        b.   Wordt een gildenbroeder met gildeneer begraven, dan zal het gehele gilde zoals       vanoudsher, op boete verplicht, en in vol ornaat bij de uitvaart aanwezig zijn.        c.   In het reglement zullen gebruiken bij overlijden verder worden uitgewerkt.  8.   Beheer en onderhoud van gildenbezittingen        a.   De keizersvogels, het keizersschild en de keizerskroon worden door de keizer gedragen,       bewaard en, wat betreft het dagelijks onderhoud, onderhouden voor de tijd dat hij deze       functie bekleedt.        b.   De koningsvogel, de koningsbreuk en al het koningszilver wordt door de Koning bewaard       en, wat betreft het dagelijks onderhoud, onderhouden. De Koning draagt de koningsvogel,       koningsbreuk en zijn laatste koningsschild. De koningsblazoenen in de kleur gelijk aan die       van de sjerpen, worden gedragen door de koningsdekens.        c.   Alle schilden, medailles en insignes zijn en blijven eigendom van het gilde en worden       bewaard en, voor zover niet het dagelijks onderhoud betreffende, onderhouden door het       gilde.        d.   Alle gildebroeders, die uit hoofde van hun functie, enig attribuut behorende aan het gilde,       in bruikleen hebben, zijn ten volle verantwoordelijk voor het beheer en het dagelijks       onderhoud daarvan.        e.   Een door de hoofdman ingestelde commissie zorgt voor beheer en onderhoud van de       gildentuin. Taken en verantwoordelijkheden worden in het reglement nader uitgewerkt. Artikel 18 1.   Over het schieten       Binnen het schuttersgilde Sint Sebastiaan bestaan volgens traditie eigen schietwedstrijden, te weten het Koningschieten en het Prijsschieten, zoals nader omschreven in artikel 1 lid 2. 2.   De koning, keizer, koningsdekens en rentmeester, hierna te noemen schutterscommissie, zien erop toe dat het schieten met de nodige zorgvuldigheid geschiedt. Zij verzorgen de volledige organisatie van alle schietwedstrijden. 3.   Alle gildenbroeders zijn verplicht tijdens de schietoefeningen zich te houden aan de voorschriften door de schutterscommissie bepaald. 4.   Mocht tijdens het schieten een verschil van mening ontstaan, dan zal de schutterscommissie in zijn geheel zich hierover beraden en een uitspraak doen, welke beslissing voor elke gildebroeder bindend is. 5.   Over het Koningschieten       a.   De schutterscommissie als bedoeld in lid 2 hiervoor vermeld, aangevuld met twee schutters       zal op de ledenvergadering voorafgaande aan het Koningsschieten worden belast met de       organisatie.       b.   De commissie zal de van oudsher bestaande gebruiken eerbiedigen en in haar programma       verwerken, te weten:                   -    de knegt en tamboers wekken, volgens de in het reglement beschreven regels, de            gildenbroeders bij de dageraad;                   -    verzamelen in de gildenkamer, tekenen presentielijst;                   -    uithalen van de hoofdman;                   -    uithalen van de keizer;                   -    uithalen van de koning;                   -    optrekken naar het schietterrein en bevrijden van de schutsboom;                   -    tromgeroffel bij het koningsschot;                   -    standaardrijder meldt nieuwe koning aan diens familie;                   -    huldiging koning, koningseed, betreden gildenvaandel en vendelgroet;                   -    het gilde bezoekt koninklijk huis met vendelgroet;                   -    het gilde neemt de maaltijd in de gildenkamer;                   -    rondgang. In het reglement wordt de inhoud van de rondgang nader uitgewerkt. 6.   Een kandidaat voor de koningstitel zal minimaal twee jaar gildenbroeder zijn. 7.   Het koningschap wordt onmiddellijk aanvaard bij het beslissende schot onder de schutsboom, waar de overwonnen koning de koningsvogel met koningsbreuk bij de nieuwe koning omhangt. 8.   Over het Prijsschieten       a.   De commissie als hiervoor onder artikel 18 lid 5.a genoemd, verzorgt de organisatie van de       dag van het prijsschieten.       b.   Zij zal in haar programma eveneens bijzondere aandacht besteden aan de volgende oude       gebruiken, te weten:                   -    verzamelen in de gildenkamer, tekenen presentielijst;                   -    uithalen van de koning,                   -    uithalen van de keizer,                   -    uithalen van de hoofdman;                   -    optrekken naar het schietterrein, prijsschieten volgens regeling van de commissie;                   -    terugkeer naar de gildenkamer, besloten met vendelgroet aan hospes gildenhuis;                   -    rondgang. In het reglement wordt de inhoud van de rondgang nader uitgewerkt.  Artikel 19  Reden van verhindering  a.   Wettige redenen van verhindering voor de in deze Caert en het reglement vermelde       verplichte bijeenkomsten zijn:              -    ziekte waarbij men onder doktersbehandeling of bedlegerig is;             -    ziekte of sterfgeval in de naaste familiekring. Dit laatste wordt nader uitgewerkt in het            reglement.  b.   Hoofdman, koning, rentmeester en de beide hoofdmansdekens zullen gezamenlijk over alle       andere gevallen van afwezigheid beraden en het gilde adviseren de afwezige al of niet in       boete aan te slaan.  Artikel 20  Indien onverhoopt door calamiteit, oorlog of anderszins het gilde tijdelijk zou worden gehinderd of belemmerd in de uitoefening van haar functie, dan zal de  gildenoverheid met goedkeuring van de algemene ledenvergadering zorg dragen voor een verantwoord en veilig onderkomen van alle gildenattributen en overige eigendommen. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING Artikel 21 1.   Besluiten tot wijziging der statuten, fusie, (af)splitsing of tot ontbinding van het gilde kunnen slechts worden genomen door de algemene ledenvergadering, genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde der stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 2.   Is in een vergadering waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel, aan de orde is, niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan acht dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste vergadering, die beslist met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het op die vergadering aanwezige aantal stemgerechtigde leden. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet melding worden gemaakt dat op grond van het in de vorige volzin bepaalde een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden. 3.   Indien aan een algemene ledenvergadering een voorstel tot statutenwijziging, fusie of (af)splitsing wordt gedaan moet in de oproep worden medegedeeld waar ingeval van statutenwijziging, de wijzigingen in concept, casu quo ingeval van fusie of (af)splitsing, een afschrift van het voorstel, voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage ligt danwel is te verkrijgen. Leden van het gilde hebben recht op vorenbedoelde inzage tenminste vijf dagen voor de vergadering -dag der vergadering niet medegerekend- tot na afloop van die vergadering. De wijziging van de statuten wordt niet eerder van kracht dan nadat de wijziging is geconstateerd bij een notariële akte. 4.   Wijziging van het reglement geschiedt door goedkeuring door de overheid gevolgd door goedkeuring door een gewone meerderheid van de ledenvergadering. 5.   Na ontbinding van het gilde geschiedt de liquidatie van het gilde door de overheid, zoals dit voor het besluit tot ontbinding was samengesteld tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars zijn aangesteld. Gedurende de vereffening blijft het gilde voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is en blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht, met dien verstande dat in stukken en aankondigingen, welke van het gilde uitgaan, aan de naam van het gilde dienen te worden toegevoegd de woorden " in liquidatie". 6.   Na ontbinding van het gilde vervallen alle gildenattributen, het gildenzilver en overige bezittingen aan de te Oirschot gevestigde stichting "Stichting Oirschotse Gilden" onder de ontbindende, niet-terugwerkende voorwaarde dat in Oirschot te eniger tijd een gilde wordt opgericht dat feitelijk kan worden beschouwd als een voortzetting of "heroprichting" van het onderhavige gilde, met gelijksoortige statuten, een identieke werkwijze, structuur en opzet. Bij vervulling van deze voorwaarde worden de genoemde gildenattributen en het gildenzilver en overige bezittingen in eigendom overgedragen aan dat heropgerichte nieuwe gilde. SLOTBEPALING Artikel 22 In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist de overheid. SLOT De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd geweest is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest.  Deze akte is verleden te Oirschot op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte, het geven van een toelichting daarop en het wijzen van partijen op de gevolgen van deze akte, verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen middels een concept daarvan, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op algehele voorlezing geen prijs te stellen.  Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparanten en mij, notaris, ondertekend."
CAERT