GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot

COPYRIGHT

Deze website van het Sint Sebastiaans Gilde Oirschot en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet- commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van het Sint Sebastiaans Gilde Oirschot. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan een gedeelte van de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding van derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Sint Sebastiaans Gilde Oirschot. Het is verboden om een gedeelte van de inhoud van de site te gebruiken voor onrechtelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, of andere illegale doeleinden. Voor alle pagina’s op deze website geldt het copyright van de ontwerper en het Sint Sebastiaans Gilde Oirschot. Het Sint Sebastiaans Gilde Oirschot, 19 juni 2015.

DISCLAIMER

Het Sint Sebastiaans Gilde Oirschot besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig uit betrouwbare bronnen. Toch kan het Sint Sebastiaans Gilde Oirschot noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover het Sint Sebastiaans Gilde Oirschot dan ook geen rechten worden ontleend. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Het Sint Sebastiaans Gilde Oirschot is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. Het Sint Sebastiaans Gilde Oirschot sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van het Sint Sebastiaans Gilde Oirschot of met de onmogelijkheid deze te gebruiken. Het Sint Sebastiaans Gilde Oirschot is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Indien u denkt dat informatie op deze internetsite onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij de webmaster.
COPYRIGHT