GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot

Zodra de nieuwe koning bekend is, en de standaardrijder terug is van het verwittigen van zijn familie

op zijn woonadres, zal de hoofdman overgaan tot het afnemen van de koningseed, alvorens de

nieuwe koning het koningschap zal kunnen aanvaarden. Pas nádat de koningseed is afgenomen, de

rest van het ritueel is afgewerkt en de koning een heildronk heeft genomen uit de koningsbeker*, is

er gelegenheid om de koning te feliciteren met het behalen van zijn titel.

Voor het afnemen van de koningseed spreidt de vaandrig daartoe het gildenvaandel op de grond uit.

De overheid stelt zich aan de ene zijde van het vaandel op, onder de schutsboom, de nieuwe koning

aan de andere zijde. De hoofdman richt nu het woord tot de nieuwe koning:

-   Bent u bereid uw koningschap naar eer en geweten te beleven en u te gedragen ten overstaan van

    God, koningin en maatschappij zoals een gildelid waardig is?

-   Bent u genegen het Gilde Sint Sebastiaan zoveel mogelijk te vertegenwoordigen op gildenfeesten,

    wedstrijden en dergelijke?

-   Bent u genegen uw wapen zo goed mogelijk te hanteren en u te verdedigen op wedstrijden?

-   Bent u genegen om tijdens uw koningschap het koningszilver te verzorgen en zorgvuldig te

    bewaren?

-   Bent u genegen om tijdens uw koningschap het Gilde Sint Sebastiaan met een zilveren

    koningsschild te vereren?

-   Nieuwe koning, ben u bereid uw koningschap te aanvaarden en te bevestigen met een tractatie te

    uwen huize?

-   Zo ja, dan erkent uw hoofdman en het gehele Sint Sebastiaansgilde u als schuttershoofd en

    schenken wij u de volgende aloude privileges:    

    -   U, koning, geniet vrijheid van contributie en boetes;    

    -   U, koning, hebt het recht tot het oproepen van een vergadering;    

    -   U, koning, hebt de beslissende stem bij het staken der stemmen;    

    -   U, koning, zult door het Gilde Sint Sebastiaan worden gedoteerd met een bijdrage in de kosten

        van uw koningsschild.

De koning mag nu het gildevaandel betreden, de vaandrig raapt het achter hem weer op. De nieuwe

koning draait zich om en ontvangt vervolgens de vaandelgroet boven het hoofd. De oud-koning en de

keizer zullen hem nu het koningszilver omhangen. Een vendelier voert daarna de vendelhulde uit.

Hierna neemt de koning een heildronk uit de zilveren koningsbeker en pas dan kan de nieuwe koning

worden gefeliciteerd door alle aanwezigen.

* deze koningsbeker werd ons geschonken door Wim en Annie van der Schoot-van de Ven z.g.   

   tijdens de avondmaaltijd bij het koningschieten in 1996.

KONINGSEED