Kom waar broederschap heerst! Kom bij St Sebastiaan Oirschot

Je bent van harte welkom! Vul dit aanmeldingsformulier nieuw lid in en zend dit naar onze rentmeester.

Voordat je je aanmeldt, is het goed om te weten wat er allemaal komt kijken bij het lidmaatschap. Hieronder kun je hierover meer lezen. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze rentmeester.

Wat kun je verwachten?
We zijn een  gemêleerde groep mensen in de leeftijd van 25 tot 90 jaar. Wij streven naar broederschap (dat staat voor gezelligheid en fijne onderlinge contacten) en gezelligheid. Binnen onze vereniging bieden we je, als je wilt, een interne opleiding tot schutter, tamboer, vendelier of zelfs standaardruiter. Maar let op: niets moet. Jaarlijkse bezoeken  we een aantal activiteiten. Dit kan zijn een schuttersfeest in binnenland of buitenland, lokale bedrijven of bijzondere gelegenheden. Binnen onze vereniging hebben we een aantal commissies die zich bezighouden met het organiseren van diverse activiteiten.

“Liefde voor het gilde betekent wel, dat elke toekomstige gildebroeder enig gevoel moet hebben voor historie, traditie en cultuur, maar zich tegelijkertijd betrokken kan voelen bij het sociale gebeuren, waarbinnen zijn dienstbaarheid tot uitdrukking kan komen. Slechts dan kan de gildebroeder samen met zijn medebroeders teren en ongecompliceerd genoegen beleven in eenvoudige, diep menselijke, vreugdevolle situaties. Dan is ook de niet te beantwoorden vraag aan een gildebroeder: waarom ben jij gildebroeder, een volstrekt overbodige vraag” (uit: De deugd van broederschap van Dr. J. Janssen, 2009)

Lidmaatschapsprocedure
Na ontvangst van je aanmeldingsformulier meldt de rentmeester dit aan de overheid. In de eerstvolgende overheidsvergadering wordt een advies opgesteld voor de eerstvolgende ledenvergadering waarin schriftelijk wordt gestemd over jouw aanmelding. Als een meerderheid voor stemt, krijg je schriftelijk bericht dat je van harte welkom bent als lid van Gilde Sint Sebastiaan. Vanaf dat moment kun je alle gildeactiviteiten bijwonen. Je installatie vindt plaats tijdens de eerstvolgende Sint Sebastiaansdag die altijd in januari is.

Contributie en overige financiële aspecten
Er is een contributieregeling. De leden stellen de regeling jaarlijks vast in de jaarvergadering in maart.
• Zogenaamd inkomgeld: een halfjaar contributie (is 6x € 12,50 = € 75,-);
• De inning van de maandelijkse contributie van € 12,50, eventueel vermeerderd met boetes en eigen bijdragen voor      bepaalde activiteiten, geschiedt per halfjaar via automatische incasso;
• Boetes voor niet verschijnen op bepaalde hoogtijdagen zoals de teerdag, de jaarvergadering in maart, koning- en kermisschieten en een uitvaart van een medelid van ons gilde: € 5,- per hoogtijdag;
• Eigen bijdrage aan sommige activiteiten zoals aan de huur van een bus of aan deelname aan de barbecue.

Opzegging lidmaatschap
Je kunt je lidmaatschap altijd opzeggen, dit moet schriftelijk gebeuren bij de rentmeester. Alle achterstallige en lopende kosten, boeten en contributies tot aan de dag van opzegging zijn dan onmiddellijk opeisbaar; alle in bruikleen gegeven gilde-eigendommen dienen dan te worden teruggegeven.